Algemene Voorwaarden Ventura Connect Group BV of een van haar dochters.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Ventura Connect Group BV, gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn - met uitsluiting van eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever - van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ventura Connect Group BV of een van haar dochters, goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing tenzij in een andere overeenkomst is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.

2. Plaatsingsopdrachten

2.1 Onder een opdracht tot plaatsing wordt verstaan het mondeling dan wel schriftelijk geven van de opdracht aan Ventura Connect Group BV door opdrachtgever tot het plaatsen / opnemen van teksten, afbeeldingen, advertentie en/of logo van opdrachtgever op de in de overeenkomst genoemde pagina's en/of rubrieken.

2.2 Door de mondelinge of schriftelijke opdracht te geven tot plaatsing accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Een mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV gegeven plaatsingsopdracht is bindend voor opdrachtgever en kan door opdrachtgever uitsluitend worden herroepen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ventura Connect Group BV. Een plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door Ventura Connect Group BV wordt aanvaard, zal door Ventura Connect Group BV schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart Ventura Connect Group BV de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te aanvaarden. Ventura Connect Group BV is uitsluitend door deze bevestiging gebonden. Met het terugsturen van de geaccordeerde opdrachtbevestiging wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de door Ventura Connect Group BV, in opdracht van de opdrachtgever, aangepaste/vervaardigde pagina('s) en voldoende invloed te hebben gehad op de totstandkoming van de pagina('s) op een voor opdrachtgever conveniëre wijze.

2.4 De duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met steeds 12 maanden tenzij 3 maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

2.5 Onder elektronische dienst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: opslag en terbeschikkingstelling/verspreiding van informatie op elektronische wijze en verspreiding van informatie via Internet en andere zogenaamde on-line toepassingen.

3. Wijze van uitvoering

3.1 Ventura Connect Group BV is vrij in de bepaling en wijziging van de opmaak van de advertentie en/of afbeeldingen en teksten op het internet. De omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken en de bepaling van de plaats van de advertentie zijn hierbij inbegrepen. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten ten aanzien van Ventura Connect Group BV ontlenen.

3.2 Ventura Connect Group BV heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren en/of aan te passen.

3.3 Ventura Connect Group BV heeft het recht de advertenties en andere informatie in een door Ventura Connect Group BV te bepalen vorm vast te leggen op andere informatiedragers en media dan in de plaatsingsovereenkomst met opdrachtgever overeengekomen en deze te verspreiden. Hiervoor is geen opdracht of machtiging van opdrachtgever nodig. De opdrachtgever is hiervoor ook geen vergoeding verschuldigd.

3.4 Een eventuele ondersteuning door Ventura Connect Group BV bij het ontwerpen van een advertentie is geheel vrijblijvend en zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

4. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever wordt geacht de juistheid te hebben aanvaard van de standaard advertentietekst en/of opmaak met een eventueel voor opdrachtgever door Ventura Connect Group BV gemaakte digitale foto('s) en/of illustraties en de door de opdrachtgever ingesproken tekst die allen ter plekke door opdrachtgever zijn goedgekeurd.

4.2 Ventura Connect Group BV aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever, noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of zijdens opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan in de elektronische dienst. Opdrachtgever vrijwaart Ventura Connect Group BV voor aanspraken van derden ter zake, inclusief de in verband daarmede door Ventura Connect Group BV te maken kosten. De opdrachtgever vrijwaart Ventura Connect Group BV voor aanspraken van derden op grond van enig recht van intellectuele/industriele eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door Ventura Connect Group BV, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

5. Plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden

5.1 Indien door opdrachtgever een plaatsingsopdracht wordt verstrekt ten behoeve van een derde, staat opdrachtgever er jegens Ventura Connect Group BV voor in dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform de voorwaarden met opdrachtgever wordt overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart Ventura Connect Group BV voor aanspraken van de betreffende derde ter zake, inclusief de in verband daarmede door Ventura Connect Group BV te maken kosten. Voorts vrijwaart opdrachtgever Ventura Connect Group BV ook bij plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden voor aanspraken van derden (ook andere derden) uit hoofde van enig recht op intellectuele/industriele eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door Ventura Connect Group BV, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

5.2 In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde is en blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daarvoor aan Ventura Connect Group BV verschuldigde vergoeding.

5.3 Ventura Connect Group BV heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde zich daarover met die derde te verstaan.

5.4 Bij een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde kunnen door Ventura Connect Group BV per geval bijzondere voorwaarden voor de aanvaarding van een dergelijke plaatsingsopdracht worden gesteld.

6. Overmacht

Indien Ventura Connect Group BV door overmacht een verplichting niet na kan komen, wordt de betreffende verplichting van Ventura Connect Group BV voor de duur van de overmacht opgeschort. In een dergelijk geval zal Ventura Connect Group BV opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Ventura Connect Group BV onafhankelijke, tijdens het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van betreffende verplichting van Ventura Connect Group BV tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Indien Ventura Connect Group BV door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor Ventura Connect Group BV tegenover opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft Ventura Connect Group BV het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving van haar wens daartoe aan opdrachtgever. Ingeval van opschorting en/of ontbinding als vermeld heeft opdrachtgever jegens Ventura Connect Group BV geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Facturen over door Ventura Connect Group BV aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien in de bevestiging van de plaatsingsopdracht en op de factuur is vermeld, dat het factuurbedrag door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient opdrachtgever in dat geval het gehele factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij de betreffende termijnen op de daarvoor aangegeven vervaldata.

7.2 Betalingen dienen te geschieden door middel van automatische afschrijving van de bank- of girorekening van opdrachtgever dan wel door overmaking op de bank- of girorekening van Ventura Connect Group BV, zoals vermeld op de plaatsingsopdracht en de factuur.

8. Gevolgen van niet tijdige betaling

8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan Ventura Connect Group BV (waaronder begrepen een termijnbetaling als bedoeld in artikel 7.1) tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens Ventura Connect Group BV in gebreke, zonder dat enige sommatie is vereist.

8.2 In geval opdrachtgever jegens Ventura Connect Group BV in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, worden alle door opdrachtgevers aan Ventura Connect Group BV verschuldigde bedragen onmiddellijk en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

8.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum dat het gehele bedrag voldaan is. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

8.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Ventura Connect Group BV komen alle daarvoor aan Ventura Connect Group BV veroorzaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van opdrachtgever, die deze zonder uitstel aan Ventura Connect Group BV zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Ventura Connect Group BV bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,-.

8.5 Ventura Connect Group BV heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan Ventura Connect Group BV verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, dan wel uit te voeren, dan wel op te schorten zonder dat opdrachtgever ter zake hiervan enige aanspraak tegenover Ventura Connect Group BV zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van Ventura Connect Group BV over opdrachtgever op grond van de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. Met name blijft Ventura Connect Group BV gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.

9. Klachten

9.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 2 maanden na openbaarmaking van de advertentie in de elektronische dienst, schriftelijk door Ventura Connect Group BV te zijn ontvangen, dit op straffe van verval van iedere afspraak.

9.2 Een klacht die Ventura Connect Group BV aanleiding geeft tot een verwijzing in de betreffende advertentie zal door Ventura Connect Group BV binnen 30 dagen na aanvaarding van de klacht door Ventura Connect Group BV.nl verwerkt worden.

10. Aansprakelijkheid Ventura Connect Group BV.nl

10.1 Ventura Connect Group BV aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor gebreken, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor opdrachtgever of derden verantwoordelijk zijn.

10.2 In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Ventura Connect Group BV ten aanzien van opdrachtgever slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid van Ventura Connect Group BV of enige in haar onderneming werkzame personen. Ventura Connect Group BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving van opdrachtgever.

10.3 Ventura Connect Group BV is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van andere opdrachtgevers in dezelfde elektronische dienst of elders, die mogelijk afbreuk doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn publicatie, noch is Ventura Connect Group BV aansprakelijk voor enig effect van haar eigen uitingen jegens haar opdrachtgevers en relaties van opdrachtgevers.

10.4 Indien Ventura Connect Group BV op grond van voorgaande artikelleden ten aanzien van opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Ventura Connect Group BV aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Ventura Connect Group BV, ter uitsluitende beoordeling van Ventura Connect Group BV, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, maar ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.

10.5 Ventura Connect Group BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Ventura Connect Group BV zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

11. Bevoegde Rechter

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze overeenkomst zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Utrecht.

12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Random tip:
Van Eyck houten shutters

Copyright © Ventura Connect Group BV 2021

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Klussen